Friday, May 09, 2008

Et Tu, Roy?
Roy Lichtenstein (b. 1923) - Kiss V, 1964